Hiệu trưởng Hà Huy Trinh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1 Họ và tên: Hà Huy Trinh Sinh ngày: 15/10/1979 Chức vụ: Hiệu trưởng Số điện thoại: 0979136383 Email: hahuytrinhthcs@gmail.com   2 Họ và tên: Nguyễn Thanh…