KẾ HOẠCH THÁNG 8-2016

UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG THCS TT THIÊN CẦM Số: 69/KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thiên Cầm, ngày 01 tháng 8 năm 2016   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG…