Thời khoá biểu số 1 học kỳ II

Tháng Hai 9, 2017 7:29 chiều

TKB HKII ( Từ 16.1.2017)

PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 – HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS THIÊN CẦM Năm học  2016 – 2017
Áp dụng từ ngày 16/01/2017
Thứ Tiết 9A 9B 8A 8B 8C 7A 7B 6A 6B 6C GV n
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán Báu Anh Kiên Toán Diệp Văn Hằng Anh Linh Văn Hoài Toán Quang TD Tiến Văn Sinh Toán Hồng Hưng
3 Văn Bình Toán Báu MT Tâm Tin Yến Toán Diệp Nhạc Sương Văn Hoài Toán Hồng Toán Nguyệt Văn Sinh Tình
4 Anh Kiên Hoá Quyết Văn Hằng Tin Yến Hoá Điểm Toán Quang Anh Linh CN Nguyệt TD Lương Nhạc Sương Thuý
5 CN Hồng Văn Bình Hoá Điểm Toán Diệp Văn Hằng Anh Linh Sinh Quyết Văn Sinh CN Nguyệt MT Tâm
3 1 Hoá Quyết Sử Hưng Anh Linh Toán Diệp Tin Yến Văn Hoài Toán Quang TD Tiến Anh Kiên MT Tâm
2 Sử Hưng Sinh Điểm Toán Diệp Anh Linh Tin Yến Toán Quang Văn Hoài Văn Sinh MT Tâm CN Nguyệt Hồng
3 Báu Văn Bình TD Tiến Địa Thuý Sinh Quyết CN Tình Anh Linh MT Tâm Toán Nguyệt Anh Kiên Hằng
4 Sinh Điểm Nhạc Sương Địa Thuý TD Tiến Toán Diệp Địa Hoài Sử Hưng Anh Kiên Văn Sinh Tình Lương
5 Văn Bình Quang GD Sương Hoá Điểm Địa Thuý Báu Sinh Quyết Sinh Nguyệt Tình Văn Sinh
4 1 TD Tiến Toán Báu Văn Hằng Anh Linh Quang Văn Hoài TD Lương Toán Hồng Sinh Điểm CN Nguyệt Diệp
2 Toán Báu TD Tiến Quang Văn Hằng Sử Hưng Văn Hoài Anh Linh CN Nguyệt Văn Sinh TD Lương Bình
3 Sinh Điểm Quang Sử Hưng Sinh Quyết TD Tiến TD Lương Địa Hoài Tin Tình Văn Sinh Toán Hồng Kiên
4 Báu Hoá Quyết Tin Yến Địa Thuý GD Hồng Anh Linh GD Sinh Tin Tình CN Nguyệt Sinh Điểm Sương
Tin Yến Sử Hưng Sinh Quyết Sinh Thuý CN Tình Tâm
5
1 SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội Báu
2 Anh Kiên TD Tiến Toán Diệp Sinh Quyết Anh Linh Toán Quang TD Lương Nhạc Sương Địa Thuý Sử Hưng Nguyệt
3 Hoá Quyết Văn Bình Văn Hằng TD Tiến Toán Diệp Anh Linh Toán Quang GD Tâm Nhạc Sương Địa Tình Điểm
4 Văn Bình Anh Kiên Văn Hằng Toán Diệp TD Tiến Sinh Thuý Tin Yến Địa Tình Sử Hưng Toán Hồng Sinh
5 GD Bình Địa Thuý Anh Linh Quang Văn Hằng Sử Hưng Tin Yến Toán Hồng GD Tâm Anh Kiên Hoài
6 1 Văn Bình Sử Hưng Toán Diệp Văn Hằng Địa Thuý GD Sinh MT Tâm Anh Kiên TD Lương Tin Bằng Quang
2 Văn Bình Toán Báu Sinh Thuý Văn Hằng Toán Diệp MT Tâm Nhạc Sương Văn Sinh Anh Kiên Tin Bằng Quyết
3 Sử Hưng Sinh Điểm CN Nguyệt Toán Diệp MT Tâm TD Lương Văn Hoài Văn Sinh Tin Tình Toán Hồng Tiến
4 Toán Báu CN Hồng Địa Thuý Hoá Điểm Nhạc Sương Sử Hưng Văn Hoài Sinh Nguyệt Tin Tình Anh Kiên Yến
5 Nhạc Sương CN Nguyệt Hoá Điểm CN Tình Báu Linh
7 1 TD Tiến GD Sinh Hoá Điểm Nhạc Sương Anh Linh Tin Yến CN Tình Anh Kiên Toán Nguyệt TD Lương
2 Toán Báu Văn Bình TD Tiến Anh Linh Văn Hằng Tin Yến Toán Quang Tình Anh Kiên Sinh Điểm
3 Nhạc Sương Văn Bình Sinh Thuý MT Tâm Văn Hằng Địa Hoài Sử Hưng Toán Hồng CN Nguyệt Văn Sinh
4 Địa Thuý Toán Báu Anh Linh GD Tình CN Nguyệt Toán Quang Địa Hoài Sử Hưng Sinh Điểm Văn Sinh Họp GVCN
5 SHL Bình SHL Kiên SHL Sương SHL Hằng SHL Diệp SHL Yến SHL Quyết SHL Tiến SHL Tâm SHL Hồng